Aby zweryfikować konto, potrzebujemy kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania. Aby zweryfikować zgodność imienia, nazwiska oraz daty urodzenia z danymi zarejestrowanymi na koncie Pinnacle, można posłużyć się jednym z następujących dokumentów urzędowych:


- paszport

- prawo jazdy

- dowód osobisty (przednia i tylna strona) 

- inny dokument urzędowy potwierdzający dane osobowe (z podpisem)

                                                                                                                                                                                                          

Jako potwierdzenie adresu zamieszkania akceptujemy dowolny z dokumentów wymienionych poniżej. Prosimy pamiętać, że następujące dokumenty muszą być wystawione w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz muszą zawierać czytelne dane (imię, nazwisko i adres), zgodne z  danymi zarejestrowanymi na koncie Pinnacle:


- rachunek telefoniczny lub za media (rachunki za telefon komórkowy nie są akceptowane)

- zaświadczenie dotyczące własności

- umowa najmu

- wyciąg bankowy

- zaświadczenie urzędowe


W zależności od wybranej metody wpłaty może być konieczne przekazanie dodatkowych dokumentów. Aby zweryfikować karty kredytowe i debetowe, należy dostarczyć kopie następujących dokumentów:


- dowód tożsamości z ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty - jednorazowo, nawet w przypadku korzystania z wielu kart)

- Potwierdzenie adresu (dokument wystawiony w ciągu trzech ostatnich miesięcy i zawierający czytelne dane: imię, nazwisko oraz adres)

- Przednia strona karty (z widocznymi jedynie pierwszymi sześcioma oraz ostatnimi czterema cyframi; pozostałe cyfry powinny być zasłonięte)

- Tylna strona karty (z zasłoniętym kodem CVC; prosimy pamiętać, że karta musi być podpisana) 

- wyciąg bankowy


Wszystkie wymagane dokumenty można przesyłać do weryfikacji, wybierając opcję Weryfikacja w ustawieniach Moje konto i postępując zgodnie z instrukcjami przesyłania dokumentów.